اگر شما به کمک اورژانس احتیاج دارید، لطفا با شماره ٩١١ تماس حاصل فرمایید 

اگر بحران شدیدی دارید و یا به فکر خودکشی هستید، با مرکز خدمات رسانی به افراد در بحران تماس بگیرید،
۶۰۴.۸۷۲.۳۳۱۱
خدمات آنلاین جوانان ، www.youthinbc.com ، برای پیشگیری از خودکشی و مسائل مربوط به آزار رسانی در مدارس.
کمک به سالمندان ، ۶۰۴.۸۷۲.۱۲۳۴
گزارش سوء استفاده از کودکان، ۳۱۰.۱۲۳۴ ، این شماره تلفن رایگان از هر نقطه دراستان برتیش کلمبیا است.
امداد تجاوز به عنف و تماس پناهگاه زنان درونکوور،۶۰۴.۸۷۲.۸۲۱۲، www.rapereliefshelter.bc.ca.
خدمات کمک رسانی زنان بر علیه خشونت جسمی ،۶۰۴.۶۸۷.۱۸۶۷،www.bwss.org.
خدمات مشاوره حقوقی رایگان ،www.lss.bc.ca.

Book an Appointment